Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ข้อมูลการติดต่อ
แผนการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนอื่น ๆ
รายงาน
รายงานทางการเงิน
งบแสดงรายรับ – รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
บริการประชาชน
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
E -Sevice
Social Network
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศ/คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ประกาศด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ อบต.
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
คุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
banner หนังสือสั่งการกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวกาญจนา ปัญญาสงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 06-1352-6704
Responsive image
Responsive image
นางสาวศุภรัสมิ์ พาทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร : 08-0961-0612
Responsive image
นายบรรลือรบ ยืนยงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 08-5038-1097
Responsive image
นางพิชยาพัชร์ เวชสิทธิ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 06-3265-3245
Responsive image
นางศินารัตน์ ศิริอ่วม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 09-5704-5398
Responsive image
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง/ชก.)
Responsive image
นางสุนันทา โนนดา
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 08-1040-5297
Responsive image
นายจักร์พงศ์ โพธิ์สูงส่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 09-3751-8935
Responsive image
นางสาวณัฐสุภา พวงศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 09-4614-1700
Responsive image
นายอัครพล ฟองดา
ขับรถยนต์
เบอร์โทร : 09-3139-3166
Responsive image
นายธนวัฒน์ ทาย่อม
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เบอร์โทร : 08-4819-7817
Responsive image
นายสิทธิกร แก้วบุญมา
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ยาม
เบอร์โทร : 08-1892-9920
Responsive image
นายเดชา นาสา
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 08-2167-6238
Responsive image
นายวรากร ผุยดา
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานป้องกัน
เบอร์โทร : 06-2283-1456
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image