Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ข้อมูลการติดต่อ
แผนการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนอื่น ๆ
รายงาน
รายงานทางการเงิน
งบแสดงรายรับ – รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
บริการประชาชน
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
E -Sevice
Social Network
งานบริหารงานบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศ/คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ประกาศด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ อบต.
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
คุณธรรมและความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
banner หนังสือสั่งการกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
ระบบบริการพื้นฐาน
1. การคมนาคมขนส่ง
     ตำบลบ้านเสี้ยว อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 105 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที รถยนต์โดยสาร (รถบัส) สายอุตรดิตถ์ – บ้านโคก ประมาณ 2 ชั่วโมง มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (เดิม 1047) ซึ่งใช้เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมและติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอต่าง ๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดรวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ที่ถนนหมายเลข 117 ตัดผ่าน ได้แก่พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ โดยมีจุดเริ่มต้นที่สี่แยกหอนาฬิกา (สี่แยกเดชาติวงศ์)จังหวัดนครสวรรค์ และไปสิ้นสุดที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมระยะทาง396.784 กิโลเมตร (246.550 ไมล์) และในพื้นที่ตำบลมีเส้นทางคมนาคมที่ใช้ในการติดต่อกับหมู่บ้านต่าง ๆ และใช้ในการคมนาคมภายในตำบล จำนวน 85 เส้น แยกเป็น
     1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 41 เส้น
     2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก – ลูกรัง จำนวน 11 เส้น
     3. ถนนถนนลาดยาง จำนวน 1 เส้น
     4. ถนนลาดยาง – คอนกรีต จำนวน 1 เส้น
     5. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 เส้น (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 ช่วงที่ตัดผ่านพื้นที่ตำบล)
     6. ถนนดินลูกรัง จำนวน 30 เส้น

2. การไฟฟ้า
     ประชาชนในตำบลบ้านเสี้ยว ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ และมีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะติดตั้งตามทางแยก/ซอยในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน(แต่ยังมีความจำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติมตามจุดเสี่ยงที่ยังไม่ได้ติดตั้ง) โดยมีหน่วยงานให้บริการด้านไฟฟ้าที่อยู่ใกล้พื้นที่ตำบล ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฟากท่า ตั้งอยู่ห่างจากตำบล 14 กิโลเมตร  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำปาด ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่ตำบล 35 กิโลเมตร

3. การประปา
     ตำบลบ้านเสี้ยว มีระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมู่บ้าน และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยวจำนวน 11 แห่ง ดังนี้
     1. ระบบประปาขนาดเล็กห้วยกลาง ตั้งอยู่บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 1 (อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านเสี้ยว)
     2. ระบบประปาหอสูง ตั้งอยู่บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 1 (อยู่ในความรับผิดชอบของหมู่บ้าน)
     3. ระบบประปาหอสูง ตั้งอยู่บ้านลุ่ม หมู่ที่ 2 (อยู่ในความรับผิดชอบของหมู่บ้าน)
     4. ระบบประปาหอสูง ตั้งอยู่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3 (อยู่ในความรับผิดชอบของหมู่บ้าน)
     5. ระบบประปาหอสูง ตั้งอยู่บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 4 (อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านเสี้ยว)
     6. ระบบประปาหอสูง (สายเหนือ) ตั้งอยู่บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 5 (อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านเสี้ยว)
     7. ระบบประปาขนาดเล็ก (สายใต้) ตั้งอยู่บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 5 (อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านเสี้ยว)
     8. ระบบประปาขนาดเล็ก (วัดมหาธาตุ) ตั้งอยู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 (อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านเสี้ยว)
     9. ระบบประปาขนาดเล็ก (ซอย 2) ตั้งอยู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 (อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านเสี้ยว)
     10. ระบบประปาหอสูงขนาดใหญ่ (วัดมหาธาตุ) ตั้งอยู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 (อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านเสี้ยว)
     11. ระบบประปาห้วยกลาง แห่งที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านเสี้ยว
หมายเหตุ : ในช่วงฤดูแล้ง ระบบประปายังคงประสบกับปัญหาขาดแคนน้ำ เนื่องจากน้ำจะแห้งและไม่มีแหล่งน้ำใต้ดินสำหรับการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

4. โทรศัพท์
     
ปัจจุบันในพื้นที่ตำบลบ้านเสี้ยวไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ ประชาชนเกือบทุกคนมีและใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกถึงแม้ว่าบางจุดพื้นที่จะไม่มีสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ (ระบบ AIS) แต่โดยภาพรวมแล้วมีความสะดวกรวดเร็ว และใน
พื้นที่ยังมีเสาทวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือระบบ TRUH และ DTACสำหรับหน่วยงานภาคราชการ สถานศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสี้ยว (รพ.สต.) จะใช้โทรศัพท์สำนักงานเป็นหลักโดยมีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ดังนี้
     
     1. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว โทร./โทรสาร 0 5581 0662​, 0 5581 0641
     2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสี้ยว โทรศัพท์ 0 5581 0567
     3. นิคมสหกรณ์ฟากท่า โทรศัพท์ 0 5581 0635
     4. โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ โทรศัพท์ 0 5581 0628
     5. โรงเรียนบ้านห้วยลึก โทรศัพท์ 0 5543 0064
     6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านเสี้ยว (กศน.) โทรศัพท์มือถือ (หัวหน้าศูนย์ฯ) 09 1837 6079     
     7. สหกรณ์นิคมฟากท่า (ปั้มน้ำมันบางจาก)      โทรศัพท์ 0 5584 1025  

5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
     
ตำบลบ้านเสี้ยว มีระบบการสื่อสารขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1. ไปรษณีย์ โดยใช้บริการของที่ทำการไปรษณีย์ฟากท่าในการส่งหนังสือ พัสดุ และอื่น ๆ ซึ่งอยู่ห่างจากตำบลบ้านเสี้ยว 14 กิโลเมตร
     2. การสื่อสาร โดยใช้โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์/โทรสารประสำนักงาน วิทยุสื่อสาร รวมถึงสื่อออนไลน์  ระบบเสียงตามสายรถประชาสัมพันธ์
     3. การขนส่ง โดยรถโดยสารประจำทาง (รถบัส) สายอุตรดิตถ์ – บ้านโคก มีการออกวิ่งให้บริการเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อคัน ระหว่างช่วงเวลา 06.00 – 20.00 น. ของทุกวัน
     4. วัสดุครุภัณฑ์ ได้แก่
         1. รถบรรทุกน้ำสิบล้อ ขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
         2. รถบรรทุกดั้มเทท้าย 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
         3. รถปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จำนวน 1 คัน
         4. เครื่องพ่นละอองฝอย/หมอกควัน จำนวน 2 คัน
         5. อุปกรณ์การดับไฟป่า จำนวน 10 ชุด
         6. วิทยุสื่อสารชนิดประจำที่ จำนวน 2 เครื่อง
         7. วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 7 เครื่อง
         8. รถบรรทุกขยะมูลฝอยอัดท้ายขนาด 5 ตัน จำนวน 1 คัน
         9. เครื่องสูบน้ำ (เครื่องยนต์เบนซิน) จำนวน 2 เครื่อง
        10. สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ (มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ) จำนวน 1 สถานี
        11. สถานีตรวจวัดน้ำฝนอัตโนมัติ (กรมอุตุนิยมวิทยา)  จำนวน 1 สถานี
        12. ไซเรนเตือนภัยแบบใช้มือหมุนพร้อมขาตั้ง จำนวน 6 ตัว
        13. กล้องวงจรปิด (CCTV)  จำนวน 8 ตัว/จุด 
        14. รถดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว

ที่ตั้ง : เลขที่ 134/4  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53160
โทรศัพท์ :
055-810-662  แฟกซ์ : 055-810-641  E-mail : admin@bansiao
.go.th

www.
bansiao.go.th