Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ข้อมูลการติดต่อ
แผนการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนอื่น ๆ
รายงาน
รายงานทางการเงิน
งบแสดงรายรับ – รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
บริการประชาชน
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
E -Sevice
Social Network
งานบริหารงานบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศ/คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ประกาศด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ อบต.
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
คุณธรรมและความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
banner หนังสือสั่งการกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์การพัฒนา
             
              “
ตำบลแห่งคุณธรรม  ก้าวนำการศึกษา ก้าวหน้าคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพออยู่พอกินวัฒนธรรมท้องถิ่นดำรง ”
พันธกิจ
             
      ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรแบบผสมผสาน  ตามแนวพระราชดำริของในหลวง
      ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาอาชีพ/พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  สนับสนุนการ
ผลิตสินค้า  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
      ๓. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน โดยการพัฒนาแหล่งน้ำเดิมเพิ่มแหล่งน้ำใหม่ เพื่อใช้ในการเกษตร
ได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
      ๔. ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน     โดยการขุดเจาะและใช้เทคนิคทางวิชาการในการหาแหล่งน้ำดิบ 
และบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ
      ๕. พัฒนาเส้นทางสัญจรเพื่อการขนส่งพืชผลทางการเกษตร  และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ   ที่เป็นการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
      ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนมีการศึกษาทั้งในระบบ   นอกระบบและตามอัธยาศัย   ให้มีศูนย์การเรียนชุมชนที่มีมาตรฐาน
สนับสนุนบุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอน เพื่อประชาชนทุกเพศวัย
      ๗. อนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
      ๘. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเด็ก  สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสให้อยู่ร่วมในสังคมได้รวมถึงให้การสงเคราะห์เด็ก
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ยากไร้ในสังคมที่ควรแก่การสงเคราะห์เกื้อกูล
      ๙. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศวัยออกกำลังกาย สร้างสุขอนามัยให้มีสุขภาพจิตแจ่มใส  สุขภาพกายแข็งแรง
      ๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังโรค ที่เกิดจากพาหนะนำเชื้อและสนับสนุนการตรวจและเฝ้าระวังโรคในทุกเพศ ทุกวัย
      ๑๑. แสวงหาแนวทางและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/สังคม และสร้างสังคมให้น่าอยู่เกิดความสมานฉันท์
      ๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและทุกภาคส่วน ได้รับรู้ข่าวสาร มีส่วนร่วมในการพัฒนา
      ๑๓. จัดให้มีบุคลากร และวัสดุ  ครุภัณฑ์  รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่าย   และประสานความร่วมมือกับบุคคล/กลุ่ม/องค์กรรวม
ถึงส่วนราชการข้างเคียง  เพื่อเฝ้าระวัง   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเฝ้าระวัง และระงับสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นในตำบลและ
พื้นที่ใกล้เคียง
      ๑๔. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีอนุรักษ์ดิน อนุรักษ์น้ำ ทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   เพิ่มพื้นที่สีเขียวในหมู่บ้าน/ชุมชน และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
      ๑๕. พัฒนาบุคลากรในองค์กรทุกฝ่ายให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  และเพิ่มพูนทักษะในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ    เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับภารกิจต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงภารกิจถ่ายโอน
      ๑๖. ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสถานที่   รวมถึงวัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลและอาคารสถานที่ที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ให้เป็นสัดส่วนสวยงาม มีประสิทธิภาพในการให้บริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
             
               ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
             
               ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาและอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
              
               ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านอาชีพและการเกษตร  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
             
               ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต  และการรักษาความสงบเรียบร้อย
             
               ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ  การอนุรักษ์พื้นฟูและการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
             
               ยุทธศาสตร์ที่ 6   การบริหารจัดการองค์กรและกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  และการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว

ที่ตั้ง : เลขที่ 134/4  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53160
โทรศัพท์ :
055-810-662  แฟกซ์ : 055-810-641  E-mail : admin@bansiao
.go.th

www.
bansiao.go.th