Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ข้อมูลการติดต่อ
แผนการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนอื่น ๆ
รายงาน
รายงานทางการเงิน
งบแสดงรายรับ – รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
บริการประชาชน
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
E -Sevice
Social Network
งานบริหารงานบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศ/คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ประกาศด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ อบต.
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
คุณธรรมและความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
banner หนังสือสั่งการกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว  ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 135/4   หมู่ที่ 1   อยู่ห่างจากประมาณที่ว่าการอำเภอฟากท่า ประมาณ 14 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 105 กิโลเมตร (ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (เดิม 1047)) มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 106.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 66,550 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อและพิกัดที่ตั้ง
 ดังนี้
        ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านงอมมด หมู่ที่ 1, บ้านงอมสัก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาปันน้ำภูเข็ม บริเวณพิกัดที่ P.V.851892 ไปทางทิศเหนือตามแนวสันเขาภูเข็มถึงสันเขาปันน้ำภูเข็ม บริเวณพิกัดที่ P.V.851892,887922 ตามแนวสันเขาปันน้ำ สิ้นสุดที่สันเขาภูเข็ม บริเวณพิกัดที่ P.V.887922 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
        ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านนาน้ำพาย หมู่ที่ 2 ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาปันน้ำภูเงินบริเวณพิกัดที่ Q.V.044828  ไปทางทิศใต้ตามสันเขาภูเงินถึงสันเขาภูเงิน บริเวณพิกัดที่ Q.V.993778  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามสันเขาปันน้ำสิ้นสุดที่สันเขาภูเงิน บริเวณพิกัดที่ Q.V.993778  ระยะทางประมาณ 7  กิโลเมตร
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านใหม่จำปี หมู่ที่ 6 ตำบลสองคอน บริเวณพิกัดที่ P.V.887922 ไปทางทิศตะวันออกตามลำห้วยลึกตัด สันเขาภูดินแดนถึงลำน้ำปาด บริเวณพิกัดที่ Q.V.983842 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดสันเขาภูดินแดนตามลำห้วยปูนฝั่งขวาของลำห้วย สิ้นสุดทีจุดเชื่อมสันเขาภูเงิน บริเวณพิกัดที่ Q.V.044828 ระยะ ทางประมาณ 19 กิโลเมตร
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านเดิ่น หมู่ที่ 2, บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ 5 ตำบลสองห้อง โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาภูเงินบริเวณพิกัดที่ Q.V.993778 ไปทางทิศเหนือตัดสันเขาภูดินแดน, ลำน้ำปาด ถึงลำห้วยกลางผ่านบริเวณพิกัดที่ Q.V.938972,Q.V.921837 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวเชิงเขาภูเข็มสิ้นสุดที่สันเขาภูเขา บริเวณพิกัดที่ Q.V.851892  ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร

แผนที่แสดงที่ตั้งของอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
        ตำบลบ้านเสี้ยวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา และบริเวณลูกคลื่นลอนลาดเขตภูเขา และพื้นที่สูงมีภูเขาล้อมรอบ โดยมีความสูงของพื้นที่ระหว่าง 400 –1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์พืช และป่าไม้เบญจพรรณมีแม่น้ำลำห้วยและมีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง เช่น ห้วยเสี้ยวห้วยปูน แม่น้ำปาด ฯลฯ ลักษณะการตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านไป ตามแนวแม่น้ำปาดซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักสำคัญที่ไหลผ่านในแนวทิศเหนือ – ทิศใต้ มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 ตัดผ่านพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบล โดยขนานไปในแนวเดียวกันกับแม่น้ำปาด ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ แบ่งออกได้ 2 ลักษณะคือ ที่ราบลุ่มบริเวณน้ำปาดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล และทุกหมู่บ้านมีอาณาเขตติดต่อกับลำน้ำปาด (หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 (ยกเว้น หมู่ที่ 6)) ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมลำแม่น้ำปาดและตามถนนโดยอาศัยน้ำจากแม่น้ำปาด,ลำห้วย กลาง, และห้วยเลิศเพื่อใช้ในการเกษตร เกษตรกรจะใช้พื้นที่นี้ทำนา ปลูกข้าวโพดในที่ดอนและจะใช้ปลูกพืชฤดูแล้ง เช่น หอม,กระเทียม,ถั่วเหลืองซึ่งจะมีประมาณ 30% ของพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตร ที่ราบเชิงเขาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบล เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกพืชไร่ และไม้ผลบริเวณที่อยู่ใกล้ลำห้วยจะใช้พื้นที่ในการทำนา ซึ่งจะมีปัญหาในช่วงฝนแล้งไม่สามารถหาน้ำมาใช้ในการปลูกพืชได้ มีพื้นที่ประมาณ 70 % ของพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตร และโดยสภาพทางภูมิศาสตร์และลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา และที่ราบอยู่ในพื้นที่สูงในเขตพื้นที่ตำบลจึงหาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อพัฒนานำมาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรได้ยากหรือมีแต่อยู่ในระดับที่ลึกมาก

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
        ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้มีความชื้น และความร้อนสูงโดยระยะช่วงฤดูฝนกับระยะช่วงฤดูร้อนจะมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันมาก และเนื่องจากสภาพพื้นที่และภูมิประเทศอยู่บนพื้นที่ราบเชิงเขาแลที่ราบสูงจึงทำให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวถึงหนาวจัดในฤดูหนาว ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิประมาณ 35 – 41 องศาเซลเซียสและฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนมีนาคม อุณหภูมิระหว่าง 14 – 18 องศาเซลเซียส

1.4 ลักษณะของดิน
        ตามลักษณะภูมิประเทศของตำบลบ้านเสี้ยว ส่วนมากจะเป็นภูเขาและป่าไม้ ไม่เหมาะในการทำการเกษตรเสียส่วนใหญ่มีพื้นที่ส่วนน้อยที่ใช้ประโยชน์ได้ซึ่งเมื่อแบ่งตามสภาพของดินแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น    4 กลุ่ม ดังนี้   
        1. กลุ่มดินนา เป็นดินนาดี (นด) ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่ตำบลบ้านเสี้ยว
        2. กลุ่มดินไร่ เป็นดินไร่ทั่วไป (รท) อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของตำบลบ้านเสี้ยว
        3. กลุ่มดินภูเขาอยู่บริเวณตอนกลางของตำบลบ้านเสี้ยว
        4. กลุ่มดินพื้นที่ภูเขาและป่าไม้อยู่บริเวณโดยรอบ ๆ ของพื้นที่ตำบลบ้านเสี้ยว ลักษณะของดินโดยทั่วไป อาจแบ่งได้ดังนี้
          1. ดินมีความอุดมสมบรูณ์ค่อนข้างต่ำและเสื่อมโทรมเนื่องจากมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเป็นระยะเวลายาวนานโดยขาดการปรับปรุงดิน ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันสูงทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างกว้างขวาง ความอุดมสมบรูณ์และดินจึงเสื่อมโทรมลงเรื่อย ๆ
          2. ดินตื้น และลูกรังปะปนในเนื้อดิน  
          3. ดินมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย นอกจากความอุดมสมบูรณ์ต่ำแล้วความสามารถในการอุ้มน้ำก็ต่ำด้วยจึงดูดซับน้ำได้น้อยทำให้พืชที่ปลูกมักขาดน้ำได้ง่าย โดยเฉพาะในระยะที่ฝนทิ้งช่วง

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
   
1. แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่
        
1.1 แม่น้ำปาดเป็นแม่น้ำสายหลักสำคัญที่ไหลผ่านในแนวทิศ เหนือ – ทิศใต้ มีความยาว 80 กิโลเมตร ไหลผ่านพื้นที่ตำบล ผ่านหมู่ที่ 5 บ้านห้วยลึก, หมู่ที่ 4 บ้านวังอ้อ, หมู่ที่ 3 บ้านหัวทุ่ง, หมู่ที่ 2 บ้านลุ่ม และหมู่ที่ 1 บ้านเสี้ยวยกเว้นหมู่ที่ 6บ้านใหม่พัฒนาไปบรรจบลำน้ำน่านที่บริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอน้ำปาดและอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญที่สุดต่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค  แต่ในช่วงฤดูแล้งน้ำในแม่น้ำปาดจะมีปริมาณน้ำน้อยซึ่งในบางปีที่มีสภาพแล้งมากๆ จะเหือดแห้ง โดยเกษตรกรใช้น้ำในการทำนาและปลูกพืชฤดูแล้ง ในกรณีที่ปลูกพืชฤดูแล้งกันมากๆ จะทำให้น้ำไม่เพียงพอ
        1.2 ลำห้วยลึก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยลึก ใช้ประโยชน์ได้ในช่วงฤดูฝน 
        1.3 ลำห้วยตาด หมู่ที่ 3 บ้านหัวทุ่ง ใช้ประโยชน์ได้ในช่วงฤดูฝน 
        1.4 ลำห้วยโปร่ง หมู่ที่ 1 บ้านเสี้ยว ใช้ประโยชน์ได้ในช่วงฤดูฝน
        1.5 ลำห้วยขอนแก่น หมู่ที่ 1 บ้านเสี้ยว ใช้ประโยชน์ได้ในช่วงฤดูฝน
        1.6 ลำห้วยร้องนา หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่พัฒนา ใช้ประโยชน์ได้ในช่วงฤดูฝน ปัจจุบันมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยร้องนาเพื่อชะลอและกักเก็บน้ำ
        1.7 ลำห้วยกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเสี้ยว ใช้ประโยชน์ได้ในช่วงฤดูฝน ปัจจุบันมีการขุดสระแก้มลิงเพื่อชะลอและกักเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝนและเหลือน้อยในช่วงฤดูแล้ง
        1.8 ลำห้วยเสี้ยว หมู่ที่ 1 บ้านเสี้ยว ใช้ประโยชน์ได้ในช่วงฤดูฝน
        1.9 ลำห้วยหลุ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยลึก ใช้ประโยชน์ได้ในช่วงฤดูฝน
   
2. แหล่งน้ำที่จัดสร้างขึ้น ได้แก่
        2.1 สระน้ำ (แก้มลิง) หลังศาลปู่ตาพ่อขุนบุญโฮม หมู่ที่ 1 บ้านเสี้ยว   
        2.2 อ่างเก็บน้ำห้วยร้องนา หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา มีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน และเหลือน้อยในช่วงฤดูแล้ง
        2.3 อ่างเก็บน้ำห้วยเปย หมู่ที่ 4 บ้านวังอ้อ มีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน และเหลือน้อยในช่วงฤดูแล้งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน
        2.4 อ่างเก็บน้ำห้วยงูเหลือ หมู่ที่ 4 บ้านวังอ้อ มีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน และเหลือน้อยในช่วงฤดูแล้งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน
        2.5 อ่างเก็บน้ำห้วยลึก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยลึก มีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน และเหลือน้อยในช่วงฤดูแล้ง
        2.6 อ่างเก็บน้ำผาโปด หมู่ที่ 5 บ้านห้วยลึก มีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน และเหลือน้อยในช่วงฤดูแล้ง
        2.7 ฝายกั้นน้ำวังหิน (แม่น้ำปาด) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยลึก มีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน และเหลือน้อยในช่วงฤดูแล้ง
        2.8 ฝายนาค่าชิ้น หมู่ที่ 1 บ้านเสี้ยว ใช้ผันน้ำจากลำห้วยกลางเข้านาข้าวในช่วงฤดูฝน ปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรมชำรุดเสียหาย
        2.9 ฝายนาถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเสี้ยว ใช้ผันน้ำจากลำห้วยกลางเข้านาข้าวในช่วงฤดูฝน  
        2.10 ฝายน้ำล้นห้วยร้องนา หมู่ที่ 1 บ้านเสี้ยว ใช้ผันน้ำเข้านาข้าวในช่วงฤดูฝน
        2.11 ฝายห้วยเปยใต้ หมู่ที่ 4 บ้านวังอ้อ ใช้ผันน้ำจากห้วยเปยใหญ่เข้านาข้าวในช่วงฤดูฝน
        2.12 ฝายนาโพธิ์ หมู่ที่ 4 บ้านวังอ้อ  ใช้ผันน้ำจากห้วยเปยเข้านาข้าวในช่วงฤดูฝน
        2.13 ฝายห้วยไฮ หมู่ที่ 1 ต.สองคอน แต่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยลึก ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
        2.14 ฝายนาหนองกกแดง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยลึก ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูฝน
        2.15 ฝายห้วยลึกใต้ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงึก ใช้ผันน้ำจากห้วยลึกเข้านาข้าวในช่วงฤดูฝน
        2.16 ฝายนาปูน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยลึก ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูฝน
        2.17 สถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า จำนวน 4 สถานี ได้แก่
           1. สถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านหัวทุ่ง
           2. สถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังอ้อ
           3. สถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านห้วยลึก (แห่งที่ 1 (นาดง))
           4. สถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านห้วยลึก (แห่งที่ 2 (วังหิน))
           5. บ่อน้ำตื้น (แบบขุด) จำนวน 20 บ่อ
           6. บ่อน้ำตื้น (แบบเจาะ) จำนวน 6 แห่ง
        2.18 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบน้ำล้นผ่าน (ใช้ในการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและใช้ในการคมนาคมในช่วงฤดูแล้ง) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
           1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 1 บ้านเสี้ยว
           2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 2 บ้านลุ่ม
           3. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 3 บ้านหัวทุ่ง
           4. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 4 บ้านวังอ้อ
           5. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยลึก
        2.19 ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง ได้แก่
           1. ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเสี้ยว (อยู่ในความรับผิดชอบของหมู่บ้าน)
           2. ระบบประปาขนาดย่อมห้วยกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเสี้ยว 
           3. ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านลุ่ม (อยู่ในความรับผิดชอบของหมู่บ้าน)
           4. ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหัวทุ่ง (อยู่ในความรับผิดชอบของหมู่บ้าน)
           5. ระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 4 บ้านวังอ้อ
           6. ระบบประปาขนาดย่อมแบบหอถัง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยลึก (สายเหนือ)
           7. ระบบประปาขนาดย่อม หมู่ที่ 5 บ้านห้วยลึก (สายใต้)
           8. ระบบประปาขนาดย่อมแบบหอถังสูง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา (ลุงเชียงอิ๊ด)
           9. ระบบประปาขนาดใหญ่หอถังสูง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา (วัดมหาธาตุ)
          10. ระบบประปาขนาดย่อม หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา (วัดมหาธาตุ (ตัวเดิม))
          11. ระบบประปาห้วยกลาง แห่งที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านเสี้ยว
ลักษณะและสภาพแหล่งน้ำของตำบลบ้านเสี้ยว โดยเฉพาะแหล่งน้ำตามธรรมชาติในช่วงฤดูฝนน้ำใน   ลำห้วยต่าง ๆ จะมีมาก ส่วนฤดูแล้งมักขาดแคลนน้ำถ้ามีการพัฒนาที่เหมาะสมจะทำให้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งได้

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ตำบลบ้านเสี้ยวมีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด 85,183.81 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 82,028.44 ไร่ พื้นที่สวนป่า จำนวน 281.87 ไร่และพื้นที่ป่าไม้เสื่อมโทรม จำนวน 2,873.50 ไร่ ทรัพยากรป่าไม้ประกอบด้วยป่าไม้หลายชนิด ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นป่าผลัดใบพบที่ระดับความสูง 500 – 600 เมตร จากระดับน้ำทะเลและป่าเต็งรังซึ่งเป็นป่าโปร่ง ป่าดงดิบแล้งซึ่งมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่พบมาก คือไม้สักพื้นที่ป่าส่วนมากจะอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด ซึ่งมีพื้นที่ล้อมรอบพื้นที่ตำบล
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
        ตำบลบ้านเสี้ยวมีการแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่
          1. บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 1               โดยมี   นายชัยภัทร   เมืองศรีสุข           เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          2. บ้านลุ่ม หมู่ที่ 2                  โดยมี   นายณัฐพล  ทาพา                  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          3. บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3              โดยมี   นายธเนศ  ทองประเสริฐ           เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          4. บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 4              โดยมี    นายเปรียบ  จันทร์มา               เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          5. บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 5            โดยมี   นายสาทิต   บุญสีไทย              เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          6. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6      โดยมี    นายภัทรพงศ์   ปัญญาสงค์         เป็นกำนันตำบลบ้านเสี้ยว

2.2 การเลือกตั้ง
          บ้านเสี้ยวได้รับการยกฐานะเป็นตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่และมีสภาตำบลบ้านเสี้ยวต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ พิเศษ 62 ง วันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป นับตั้งแต่จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยวมาจนถึงปัจจุบันมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน 7 ครั้ง ดังนี้
          ครั้งที่ 1 การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. (กรณีครบวาระ) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2540
          ครั้งที่ 2 การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. (กรณีครบวาระพร้อมกับการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่)เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2544
          ครั้งที่ 3 การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. (กรณีครบวาระ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2548
          ครั้งที่ 4 การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. (กรณีครบวาระ) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552
          ครั้งที่ 5 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555
          ครั้งที่ 6 การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. (กรณีครบวาระ) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556
          ครั้งที่ 7 การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. (กรณีอื่นนอกจากครบวาระ)  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
          ตำบลบ้านเสี้ยว มีจำนวนประชากรทั้งหมด 3,156 คน แยกเป็น เพศชาย 1,502 คน เพศหญิง 1,654 คน มีรายละเอียดแยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้
ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวมทั้งสิ้น
บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 1 229 312 541
บ้านลุ่ม หมู่ที่ 2 64 67 131
บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3 144 160 304
บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 4 246 549 495
บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 5 510 525 1,035
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 309 341 650
รวมทั้งสิ้น 1,502 1,654 3,156
(ที่มา : สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ที่ทำการปกครองอำเภอฟากท่า ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว

ที่ตั้ง : เลขที่ 134/4  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53160
โทรศัพท์ :
055-810-662  แฟกซ์ : 055-810-641  E-mail : admin@bansiao
.go.th

www.
bansiao.go.th