Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ข้อมูลการติดต่อ
แผนการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนอื่น ๆ
รายงาน
รายงานทางการเงิน
งบแสดงรายรับ – รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
บริการประชาชน
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
E -Sevice
Social Network
งานบริหารงานบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศ/คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ประกาศด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ อบต.
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
คุณธรรมและความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
banner หนังสือสั่งการกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 ก.พ. 2567
อุตรดิตถ์ ฟากท่า อบต.บ้านเสี้ยว กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

29 มิ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ฟากท่า อบต.บ้านเสี้ยว โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ

27 มิ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ฟากท่า อบต.บ้านเสี้ยว เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์

22 มิ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ฟากท่า อบต.บ้านเสี้ยว กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

21 มิ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ฟากท่า อบต.บ้านเสี้ยว กิจกรรมปลูกต้นไม้

20 มิ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ฟากท่า อบต.บ้านเสี้ยว โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

15 มิ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ฟากท่า อบต.บ้านเสี้ยว ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566

15 มิ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ ฟากท่า อบต.บ้านเสี้ยว ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำขึ้นใหม่โดยอาศัยอำนาจและความตามข้อบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2550

15 พ.ค. 2566
อุตรดิตถ์ ฟากท่า อบต.บ้านเสี้ยว มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเสี้ยว

11 พ.ค. 2566
อุตรดิตถ์ ฟากท่า อบต.บ้านเสี้ยว กิจกรรมไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์เดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว

ที่ตั้ง : เลขที่ 134/4  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53160
โทรศัพท์ :
055-810-662  แฟกซ์ : 055-810-641  E-mail : admin@bansiao
.go.th

www.
bansiao.go.th