Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ข้อมูลการติดต่อ
แผนการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนอื่น ๆ
รายงาน
รายงานทางการเงิน
งบแสดงรายรับ – รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
บริการประชาชน
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
E -Sevice
Social Network
งานบริหารงานบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศ/คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ประกาศด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ อบต.
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
คุณธรรมและความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
banner หนังสือสั่งการกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพทางสังคม

1. การศึกษา
     
ตำบลบ้านเสี้ยว มีสถานศึกษาในทั้งและนอกระบบจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย
     1. โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประเภทสามัญศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ระดับที่เปิดสอน ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3จำนวนครู 8 คน จำนวนนักเรียน 48 คน ที่อยู่เลขที่ 219 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160
     2. โรงเรียนบ้านห้วยลึก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประเภทสามัญศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ระดับที่เปิดสอน ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวนครู/บุคลากร 20 คน จำนวนนักเรียน 163 คน ที่อยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160
     3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านเสี้ยว (กศน.) จำนวนครู/บุคลากร 1 คน จำนวนนักศึกษา 63 คน
     4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสี้ยว (สังกัด อบต.) จำนวนครู 2 คน จำนวนเด็กเล็ก 35 คน
     5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก (สังกัด อบต.) จำนวนครู 3 คน จำนวนเด็กเล็ก 50 คน

2. สาธารณสุข
     ตำบลบ้านเสี้ยว มีหน่วยงานและบุคลากรด้านสาธารณสุขของภาครัฐเพื่อให้บริการสาธารณสุขในระดับตำบล และหมู่บ้านที่เพิ่มเติมหรือเสริมจากระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจนถึงระดับที่สามารถดูแลสุขภาพตนเองและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนได้ทั้งด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ อันจะทําให้ประชาชนมีสุขภาพดีถึงระดับที่จะสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่
     1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสี้ยว (รพ.สต.) ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
          1.1 บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสี้ยว จำนวน 9 คน
          1.2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 90 คน
     2. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) องค์การบริหารส่วนตำบล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ จำนวน 100,000 บาท ต่อปี

3. การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว มีการดำเนินการด้านการสังคมสงเคราะห์ในพื้นที่ตำบล ดังนี้
     1.กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเสี้ยว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ได้สมทบงบประมาณให้กับกองทุนเป็นประจำทุกปี ปีละ 50,000 บาท
     2.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วโดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาทอายุ 70 – 79 จะได้รับ 700 บาท  อายุ 80 – 89 จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไปจะได้รับ 1,000 บาท 
     3. เบี้ยยังชีพคนพิการเพื่อการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วโดยคนพิการที่มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท ต่อเดือน
Responsive image