Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ข้อมูลการติดต่อ
แผนการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนอื่น ๆ
รายงาน
รายงานทางการเงิน
งบแสดงรายรับ – รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
บริการประชาชน
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
E -Sevice
Social Network
งานบริหารงานบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศ/คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ประกาศด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ อบต.
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
คุณธรรมและความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
banner หนังสือสั่งการกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
    ประวัติความเป็นมา
          
          ในสมัยก่อนนานมาแล้ว มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาจากทางฝั่งตะวันออกของเมืองหลวงพระบางเวียงจันทร์และจำปาศักดิ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้ได้หนีภัยจากสงครามมาโดยการเดินทางด้วยเท้าเดินข้ามป่าเขามาเรื่อย ๆและในช่วงระหว่างการเดินทางนั้น ก็ได้แสวงหาแหล่งทำมาหากิน ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย จนกระทั่ง ชาวบ้านกลุ่มนี้เดินข้ามเขาภูโปร่งดินแดง  และลงมาสู่ที่ราบป่าดงดิบแล้วเดินมาถึงลำน้ำปาด  และในวันนั้นเองก็พอดีกับลำน้ำปาดที่มีน้ำป่าไหลนองซึ่งไหลเชี่ยวมาก รวมถึงลำห้วยเสี้ยวด้วยชาวบ้านกลุ่มนั้นจึงข้ามไม่ได้  ต่อมาพอน้ำลดลงจึงพากันข้ามน้ำไปยังอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มและมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะเป็นแหล่งทำมาหากินและตั้งถิ่นฐาน   
          ต่อมาจึงตกลงกันตั้งหลักแหล่งกันอยู่ตรงนั้นและ ตั้งชื่อว่า “บ้านเชี่ยว” เหตุที่ตั้งชื่อนี้  เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับลำน้ำปาดและลำห้วยเสี้ยวที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก และด้วยระยะกาลเวลาที่ผ่านพ้นมาเนิ่นนาน จึงทำให้ชื่อหมู่บ้านผิดเพี้ยนบิดเบือนไป
และเป็นที่มาของคำว่า“เสี้ยว” ต่อมาชาวบ้านก็พากันเรียกชื่อหมู่บ้านตนเองว่า“บ้านเสี้ยว”นับแต่นั้นมาจึงถึงปัจจุบัน และได้ยกฐานะเป็นตำบลบ้านเสี้ยวตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่  และมีสภาตำบลบ้านเสี้ยวมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาตำบล  เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการ และพัฒนาตำบลปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่   และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

 
Responsive image