Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ข้อมูลการติดต่อ
แผนการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนอื่น ๆ
รายงาน
รายงานทางการเงิน
งบแสดงรายรับ – รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
บริการประชาชน
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
E -Sevice
Social Network
งานบริหารงานบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศ/คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ประกาศด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ อบต.
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
คุณธรรมและความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
banner หนังสือสั่งการกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
Social Network
../1.php

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.บ้านเสี้ยว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอ... (16 พ.ค. 2567)  
ประกาศ อบต.บ้านเสี้ยว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท... (25 เม.ย. 2567)  
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส... (07 ก.พ. 2567)  
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส... (12 ธ.ค. 2566)
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (08 ธ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (08 ธ.ค. 2566)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส... (29 พ.ย. 2566)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ... (23 พ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (23 พ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.บ้านเสี้ยว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตา... (03 พ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบ... (19 ต.ค. 2566)
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (04 ต.ค. 2566)
การรายงานผลการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ... (03 ต.ค. 2566)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(... (29 ก.ย. 2566)
ฐานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตตำบลบ้านเสี้ยว (25 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลบ้านเสี้ยว (21 ก.ย. 2566)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (20 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาตำบลบ้านเสี้ยว (04 ก.ย. 2566)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส... (22 ส.ค. 2566)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส... (10 ส.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม N... (09 ก.พ. 2567)  

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (29 มิ.ย. 2566)  

เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ถวาย... (27 มิ.ย. 2566)  

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (22 มิ.ย. 2566)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ (21 มิ.ย. 2566)

โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คน... (20 มิ.ย. 2566)

ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติใน... (15 มิ.ย. 2566)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลั... (15 มิ.ย. 2566)

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวา... (15 พ.ค. 2566)

กิจกรรมไทยโหวตคนไทยพร้อมใ... (11 พ.ค. 2566)

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒ... (10 พ.ค. 2566)

มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านตามโคร... (10 พ.ค. 2566)

เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์... (10 พ.ค. 2566)

บ้านพอเพียงชนบท (10 พ.ค. 2566)

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย... (26 เม.ย. 2566)

จัดส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภ... (24 เม.ย. 2566)

เจ้าหน้าที่ระดมกำลังดับไฟ... (24 เม.ย. 2566)

กิจกรรมอาสาพัฒนา วัด หมู่... (20 เม.ย. 2566)

กิจกรรมรดน้ำขอพร คณะผู้บร... (20 เม.ย. 2566)

กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุตำ... (11 เม.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจ... (18 ก.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้... (04 ก.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการป... (21 มิ.ย. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก... (21 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก... (30 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 14/25... (29 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 13/25... (29 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 12/25... (23 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้าง โคร... (17 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้าง โคร... (17 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 11/25... (02 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการจ... (01 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ... (26 เม.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างคลอง... (24 เม.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 10/25... (17 เม.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการจ... (17 เม.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการจ... (17 เม.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก... (17 เม.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปร... (10 เม.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจ... (05 เม.ย. 2567)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image
QR cord Line อบต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
ประสานงาน ติดต่อสอบถาม
ประชาสัมพันธ์แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/zqiy8fองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว

ที่ตั้ง : เลขที่ 134/4  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53160
โทรศัพท์ :
055-810-662  แฟกซ์ : 055-810-641  E-mail : admin@bansiao
.go.th

www.
bansiao.go.th